Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
Copyright 2000 Juss net
Andre relaterte artikkler
Hvordan man slår seg selv konkurs
  Alle fordeler med å gå konkurs
  Offentlig oppnevnte bostyrere
  De mest skrupløse bostyrerne
  Påtalemyndighetene
  Anmeldt og tiltalt
  Advarsel - Enkeltmannselskap
Det offentlige som kredittor
Konkurs - Konkurshjelp
Konkurs - Konkurshjelp
Konkurshjelp - Konkurshjelp hos facebook
Ved overdragelse av innmaten (driftstilbehør og løsøret )fra et "gammelt" selskap til et nytt selskap, med same eiere, samt kjøp/salg og overdragelse av kundeportefølje, driftstilbehør, løsøre, leverandorportefølje, agentur/franchise avtaler og immateriale verdier, skjer følgende:


Selger (gammelt firma) overdrar alle plikter og rettigheter tilknyttet objektene og de Immateriale verdiene. Kjøper (nytt firma) overtar alle rettigheter og forpliktelser forbundet med objektenes og de Immateriale verdier. Untaket, er forholde som er avtalt under hva som ikke kjøpes/overdras.
Det viktige er at avtalen ikke er, basert på en vederlagsfri overdragelse av overnevnte. Avtalen må være inngått med utgangspunkt på godtgjørelse og eventuell rett til motregning av eventuelle nåværende og fremtidige krav fra selger(gammelt firma og senere fra boet/bostyrer). Avtalen regulerer kjøp og salg mellom to selvstendige rettssubjekter. Ved salg av virksomhet var det for relativt få år siden vanlig at kjøperen betalte det totale vederlaget ved overdragelsen mot overlevering av aksjer, andelsbrev eller annet. Kjøperen ble eier av virksomheten, og selgeren fikk fullt oppgjør.
Strukturen var enkel og grei.I dag hører det til unntakene at selgeren får fullt og endelig oppgjør for virksomheten allerede ved overdragelsen, spesielt i tilfeller der det er tale om transaksjoner av en viss størrelse. I stadig større grad opplever vi at transaksjonen struktureres slik at selgeren kun får oppgjør for deler av kjøpesummen ved overdragelsen eller at deler av kjøpesummen erlegges i annet enn kontanter.
Årsakene til dette er mange.
Her er en kort redegjørelse for de hovedhensyn som ligger til grunn for strukturer der oppgjøret gjennomføres i ulike faser, og ulike måter en slik struktur kan gjennomføres på. Noen av fasene er ikke anvendbare eller å anbefalle i konkurssaker.

Verdsettelse
Ofte kan det være vanskelig å fastslå hva en virksomhet er verdt. Dette gjelder særlig ved virksomheter som er i oppstartsfasen eller som opererer i et labilt marked. Ved ulike former for utsatt oppgjør kan partene prise selskapet riktigere ettersom man i ettertid får større visshet om hvorledes selskapet/markedet utviklet seg. En av de større utfordringene ved å knytte vederlaget til en fremtidig utvikling (Spesielt når selskapet overdras fra et insolvent selskap) er at det kan oppstå usikkerhet om de faktorer som er avgjørende for verdsettelsen.
Overdragelse av ansatte, herunder lønn og feriepenge ansvar for ansatte hos overdragende obkekt. Gjeld knyttet til kundeprteføljen, driftstilbehør, løsøre, abonnement, serviceavtaeler, leverandør avtaler, agentur/franchise avtaler og andre Immateriale verdier.

Anbefaller ikke
Konkurs med borett
Alternative oppgjør
Tidligere var det vanlig at oppgjøret ved salg og overdragelse av næringsvirksomhet skjedde etter det enkle prinsippet om
"pølsa og penga".

Nå struktureres som regel oppgjør etter vesentlig mer intrikate modeller, som ved overdragelse av kundeportefølje, leverandørportefølje, driftstilbeør, løsøre, leverandorportefølje, agentur/franchise avtaler og immateriale verdier.

Ofte knyttes restvederlagets størrelse seg til regnskapsmessige faktorer. Regnskap er som kjent ikke en eksakt vitenskap og man vil derfor ofte innta egne tvisteløsningsmekanismer knyttet til hvorledes uenighet om regnskapsmessige faktorer skal løses.

Deling av risiko
I forlengelsen av at man oppnår en riktigere verdsettelse ved delvis utsettelse av oppgjøret, følger implisitt også at risikoen og mulighetene knyttet til fremtidig verdiendringer i større grad fordeles mellom partene. For kjøperen er effekten av dette at faren for at han betaler for mye reduseres, mens selgeren (gammelt firma ved bo/bostyrer) på sin side i forhandlingene lettere kan få gjennomslag for et betydelig høyere vederlag dersom selskapet utvikler seg positivt. Ulempen for selgeren er selvsagt knyttet til den usikkerheten et utsatt oppgjør representerer både når det gjelder selgerens fremtidige evne og vilje til oppgjør og en eventuell negativ utvikling.

Involvering
Et annet viktig element som ofte trekkes frem i forbindelse med utsatte oppgjør, er at de opprinnelige eierne regelmessig vil ha en større interesse av å involvere seg i virksomheten og hvordan denne utvikler seg. Slik involvering vil selvsagt ikke alltid være ønskelig, men tidligere eiere og endre nøkkelpersoner er ofte en ressurs for selskapene. Mer enn én gang har det skjedd at tidligere eier som har mottatt et betydelig vederlag for den solgte bedriften har mistet sin genuine interesse for denne og avsluttet sitt arbeidsforhold.

Et delvis utsatt oppgjør vil i større grad enn ellers motivere den tidligere eieren til fortsatt å ta aktivt del i driften. For ytterligere å motvirke uønsket fratredelse, inntas ofte bestemmelser i avtalene som innebærer betydelige vederlagsreduksjoner dersom den tidligere eieren avslutter sitt arbeidsforhold før en gitt periode - typisk 2-3 år.

Dette kombinert med et forbud mot å involvere seg i konkurrerende selskaper vil regelmessig sørge for at den tidligere eieren forblir lojal mot den nye eieren og selskapet.
eXTReMe Tracker